มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

oit 42 ปี 2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สพป อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O42-2563 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf