มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สพป อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O42-2563 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf