แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566.pdf.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562.pdf