ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566 (เดิม O15).pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O15-2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O15-2563 รายงานข้อมูลการให้บริการ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O15 ข้อมูลสถิติ การให้บริการ ด้านทะเบียนประวัติ กพ 7.pdf
O15 ข้อมูลสถิติการใช้บริกาาร One Stop Service.pdf
O15 สถิติขอช้อมูลสารสนเทศ.pdf
O15 ข้อมูลสถิติการใช้บริการกลุ่มอำนวยการ.pdf