ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องที่น่าสนใจ

2564 รายงานการสังเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1.pdf

ประกาศจากของ สพป.อุทัยานี เขต 1

651129 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพปอุทัยธานี เขต 1.pdf

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพปอุทัยธานี เขต 1
จำนวน 8 อัตตรา

รับสมัคร 9-15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อ 17 พฤศจิกายน 2565
สอบ 26 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2565

651117 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1.pdf
651102 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน.pdf
651101 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

เกียรติบัตรออนไลน์

เกียรติบัตร ความรู้ความเรื่อง พระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

เกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (โรงเรียนในสังกัด)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1