ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องที่น่าสนใจ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
2564 รายงานการสังเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1.pdf

ประกาศจากของ สพป.อุทัยานี เขต 1

หนังสือราชการ / ประกาศ

หนังสือราชการ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

660309 หนังสือราชการ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1.pdf

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค 2 

ตำแหน่งที่ว่าง หรือที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1

660317 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค 2 ตำแหน่งที่ว่าง หรือที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1.pdf

ประกาศ 

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค2 ที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1

660227 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค2 ที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1.pdf

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1

660222 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค 2 สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1.pdf

ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2)
สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1

660127 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป อุทัยธานี เขต 1 - แบบฟอร์ม - องค์ประกอบ.pdf

หนังสือราชการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี 2566

660105 หนังสือราชการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ กรณีปกติ ประจำปี 2566.pdf

เกียรติบัตรออนไลน์

เกียรติบัตร ความรู้ความเรื่อง พระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

เกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (โรงเรียนในสังกัด)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1

คู่มือ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน