ปฏิทินงาน

ช่องทางการตอบ
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(2)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องที่น่าสนใจ

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือ

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงข้าราชการบำนาญในสังกัด ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม
“โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ผ่าน “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)”

รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567

รอบที่ 2 วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

รอบที่ 3 วันที่ 21 – 30 เมษายน 2567

รอบที่ 4 วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567

รอบที่ 5 วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2567


ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

 https://debtclinic.obec.go.th


 หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางรายไม่สามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ ให้ลงทะเบียน ONSITE  

โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯด้วยตนเอง ที่กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในรอบที่ 4 และ รอบที่ 5 ในวัน และเวลาราชการ

หรือ Line Official : @828oeycc 

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (โรงเรียนในสังกัด)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1

เกียรติบัตรออนไลน์

คู่มือ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน

ช่องทางการตอบ
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(2)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567