นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O25 นโยบายการบริหารงานบุคคล 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

ประกาศนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf