กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289706


อีเมลกลุ่ม
hr@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางสาวอุษา จิตรสิขเรศ

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 379 7107

อีเมล : usa.jit@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/u-sa-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

กลุ่มงาน
วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

นางวราภรณ์ คณทา

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

กลุ่มงาน
บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

กลุ่มงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นายเอนก  วิเลปะนะ

(เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางสาวมนพัทธ์  พูลทรัพย์

(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

นางพวงเพ็ญ  จีระดิษฐ์

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

นางรำพา  อัศวรัตน์

(พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)

นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ

(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

ส.อ.พิทักษ์ พรหมสนธิ์

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(นักทรัพยากรบุคคล)

หมายเลขโทรศัพท์ : (089) 272 2286 

อีเมล : prasan.aru@utt1.go.th


สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง