ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก Facebook สพป.อุทัยธานี เขต 1

ช่องทางการตอบ
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(2)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด้านการศึกษา

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (โรงเรียนในสังกัด)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1