ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

87 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์,โทรสาร (056) 511509 / อีเมล์ office@utt1.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการอื่นๆ

ส่วนกลาง 056-511509 office@utt1.go.th

คณะผู้บริหาร boss@utt1.go.th

กลุ่มอำนวยการ 091 - 0289707 director@utt1.go.th

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 091 - 0289709 financial@utt1.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล 091 - 0289706 hr@utt1.go.th

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 091 - 0289706 dhr@utt1.go.th

กลุ่มนโยบายและแผน 091 - 0289701 plan@utt1.go.th

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 091 - 0289705 spv@utt1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 091 - 0289703 pedu@utt1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 088 - 2949389 dlict@utt1.go.th

กลุ่มกฎหมายและคดี 061 - 4629893 law@utt1.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน 091 - 0289702 audit@utt1.go.th