การดำเนินการตามนโยบาย

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

การวางแผนบริหารอัตรา

การสรรหาและคัดเลือก

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาทัพยากรด้วยเทคโนโลยี

การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563