รายงานผลการดำเนินการประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O41 รายงานผลการใช้จ่ายผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561.pdf