การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 41 รายงานผลการนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนบุค.pdf
OIT 41 รายงานผลการนำประมวลฯ ไปใช้บริหารงานบุค.pdf