ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

O20-2566.pdf
o20.pdf

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O22 ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O22 ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ 2562.pdf