E-SERVICE

SmartArea

ระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการออนไลน์

iArea

ระบบจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

iSalary

ระบบสลีปเงินเดือนออนไลน์

UpSalary

ระบบเลื่อนเงินเดือนออนไลน์

iContent

คลังสือออนไลน์

iCert 

ระบบคลังเกียรติบัตรออนไลน์

ASEAN TEACHER WEBINAR SERIES

รายงานสัมมนาครูอาเซียน

DLTV เรียนทางไกล

โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้านบริหารงานทั่วไป


ด้านบริหารงานบุคคล


ด้านวิชาการ


ด้านบริหารงานงบประมาณ