แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อุทัยธานี ปี 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561.pdf