รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ย้อนหลัง

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O11-2565 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O11-2563 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
O11-2563 รายงานผลความก้าวหน้าโครงการปี 63 (ไตรมาส 3).pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส ปี 2562.pdf