หลักเกณฑ์การบริหาร

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563