ข้อมูลผู้บริหาร

นายเสรี ขามประไพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

อีเมล : seri.kha@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/seri-photo

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo

นางณัชทลิดา ตันมา

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (095) 935 1556

อีเมล : nutthalida.tan@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/nutthalida-photo

นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (xxx) xxx xxxx

อีเมล : thanit.nak@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/thanit-n-photo

ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ 

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 785 8446 

อีเมล : titinun.sat@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/titinun-photo

นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 417 4261 

อีเมล : kingkawe.jar@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/kingkawe-photo

นางสิริภัค  บุญอาจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 935 2639 

อีเมล : siriphak.bun@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/siriphak-photo

นายธงชัย มั่นสุข

(ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 534 5117 

อีเมล : thoogchai.mun@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/thoogchai-photo

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร

(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 549 9491 

อีเมล : watchanan.dec@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/watchanan-photo

นายโฆษิต รักษาทรัพย์ 

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี)

หมายเลขโทรศัพท์ : (061) 462 9893

อีเมล : khosit.rak@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/khosit-photo

นางอัชรา มณีรอด

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 449 0304 

อีเมล : pooatc@utt1.go.th
ประมวลภาพ : bit.ly/autchara-photo

นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 379 7107 

อีเมล : usa.jit@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/u-sa-photo

นางวราภรณ์ คณทา

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081)  280 6585

อีเมล : Po_rn2507@hotmail.com

ประมวลภาพ : bit.ly/waraporn-photo