ข้อมูลผู้บริหาร

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

อีเมล : tanyaluk.kea@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/tanyaluk-photo

ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (080) 515 5359

อีเมล : pairoch06@gmail.com
ประมวลภาพ : bit.ly/pairoch-photo

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo

นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (095) 634 5699

อีเมล : supitsiri.tir@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/supitsiri-photo

ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 785 8446

อีเมล : titinun.sat@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/titinun-photo

นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 417 4261

อีเมล : kingkawe.jar@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/kingkawe-photo

นางสิริภัค บุญอาจ

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (0xx) xxx xxxx

อีเมล : siriphak.bun@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/siriphak-photo

นายธงชัย มั่นสุข

(ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 534 5117

อีเมล : thoogchai.mun@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/thoogchai-photo

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร

(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 549 9491

อีเมล : watchanan.dec@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/watchanan-photo

นายสุพจน์ มธุรส

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 886 5982

อีเมล : supotmat@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/supot-photo

นายโฆษิต รักษาทรัพย์

(ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี)

หมายเลขโทรศัพท์ : (061) 462 9893

อีเมล : khosit.rak@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/khosit-photo

นางอัชรา มณีรอด

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 449 0304

อีเมล : pooatc@utt1.go.th
ประมวลภาพ : bit.ly/autchara-photo

นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 379 7107

อีเมล : usa.jit@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/u-sa-photo

นางวราภรณ์ คณทา

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 280 6585

อีเมล : Po_rn2507@hotmail.com

ประมวลภาพ : bit.ly/waraporn-photo