การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง 2566.pdf.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT037 รายงานผลการดำเนนการจัดการความเสี่ยง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O37 รายงานผลการจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

037-2563 ดำเนินการเพื่อจัดการควาามเสี่ยงทุจริต.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf