กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289703


อีเมลกลุ่ม
pedu@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

นางณัชทลิดา ตันมา


(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (095) 935 1556

อีเมล : nutthalida.tan@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/nutthalida-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางอัชรา มณีรอด

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 449 0304

อีเมล : pooatc@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/autchara-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นางสาววินันดา แสงทอง

(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางนฤมล  หาญสาริกิจ

(เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน)

นางสาววลัยพร  ศรีเสว

(พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตยวิทยาโรงเรียนประจำ)

นายพีรวัฒน์  โตสมบัติ

(ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ)

นางสาวกรรณิกา แสนแก้ว

(ลูกจ้างชั่วคราวงบลูกเสือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ)

ว่าง

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง