กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบาย และแผน

กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน