กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

01 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

02 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 1-4 พุทธศักราช 2542-2562

03 ราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 1-3 พุทธศักราช 2546-2562

04 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับที่ 1-4 พุทธศักราช 2547-2562

05 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546

06 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545

07 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540

08 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562

09 พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง