กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289709


อีเมลกลุ่ม 

financial@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (xxx) xxx xxxx

อีเมล : thanit.nak@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/thanit-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางสิริภัค  บุญอาจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 935 2639 

อีเมล : siriphak.bun@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/siriphak-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นางกาญจนา สมัครเขตการณ์

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

นางประทวน บุญมั่น

(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

นางวิไลลักษณ์ เชิดชูพันธ์

(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

นางสาวอัญชลี สุระดม

(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

นางสาวนฤมล สมบูรณ์

(พนักงานราชการ)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ