ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

O38 - รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบปร.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O38 รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

เกียรติบัตรออนไลน์

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563