นโยบาย และยุทธศาสตร์ สพป.อุทัยธานี เขต 1

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2565)

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565).pdf

แผนปฎิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

O11-2565 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
O11-2565 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564.pdf

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf

วิสัยทัศน์
“มุ่งสร้างเด็กอุทัยฯให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย การบูรณาการการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมองค์การ

"องค์กรทันสมัย ใส่ใจพัฒนางาน บริการเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม"

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม

4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

นโยบาย

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ

1) ผู้บริหารการศึกษาคุณภาพ

2) การบริหารจัดการ

3) การให้บริการ

4) เจ้าหน้าที่

5) สภาพแวดล้อม

2. โรงเรียนคุณภาพ

1) ผู้บริหารสถานศึกษา

2) การบริหารจัดการ

3) สภาพแวดล้อม

4) ห้องเรียน

3. ครูคุณภาพ

1) มีความรู้

2) ทักษะการสอนดี

3) ICT เยี่ยม

4) เปี่ยมคุณธรรม

5) ล้ำสมัย

4. เครือข่ายพัฒนาการศึกษาคุณภาพ

1) กลุ่มโรงเรียน

2) ชุมชน

3) ผู้ปกครอง

4) หน่วยงาน/ปกครอง (อบต./อบจ.)

5) มหาวิทยาลัย

5. นักเรียนคุณภาพ

1) เกณฑ์เด็กเข้าเรียนครบ

2) เรียนจนจบหลักสูตร

3) มีความรู้

4) มีคุณธรรม

5) มีทักษะชีวิต

จุดเน้น

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วย “KRADUM Model”

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขได้

ลายมือสวย ยกชั้น

3. สภาพแวดล้อม บุคลากร นักเรียน ต้องปลอดภัยมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการลูกเสือ

5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

6. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

7. พัฒนาสำนักงานสู่ Smart Area

8. ขับเคลื่อนนโยบาย 5 คุณภาพสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน


Infographic แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้อง