นโยบาย และยุทธศาสตร์ สพป.อุทัยธานี เขต 1

แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2566

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2566.pdf

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ.2570) 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570).pdf

แผนปฎิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบ 67.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ

O11-2566 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565.pdf

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


วิสัยทัศน์

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง”


ค่านิยมองค์การ

พัฒนาตน  สร้างผลงาน  บริการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม


นโยบาย 4 คุณภาพ 

1. ด้านความปลอดภัย

2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3. ด้านคุณภาพ

4. ด้านประสิทธิภาพ


จุดเน้น

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์นักเรียนระดับปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัย 

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

- ระดับชั้น ป.1 - ป.2 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเป็น 

- ระดับชั้น ป.3 - ป.4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว 

- ระดับชั้น ป.5 - ป.6 อ่านเป็น เขียนเป็น คิดเลขเร็วและคิดวิเคราะห์

- ระดับชั้น ม.1 - ม.3 คิดวิเคราะห์ มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและการดำรงชีวิต

4. ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ 

    (MOE Safety Platfrom)

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ (Active  Learning) และการวัดประเมินผล ตามสมรรถนะ

    ของผู้เรียน (Assessment for Learning ) ทุกระดับ

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้

    ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

8. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ/สร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

9. ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น


เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพ

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมองค์กรที่

    มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียนและบุคลากร

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและมี

    ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี และมีระบบข้อมูล

    สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

        กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

        กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

        กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง