รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลประกอบ ITA
ปี 2566

รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ปี2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

016 ปี 64.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O16-2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O16-2562 สรุปผลความพึงพอใจ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O16 รายงานผลความพึงพอใข การให้บริการ ด้านทะเบียนประวัติ กพ 7.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2561

O16 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ.pdf