การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O35 รายงานการปีส่วนร่วมของผู้บริหาร การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563