รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

O11-2566 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ รอบ 6 เดือน ปี 2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O11-2565 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O11-2565 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O11-2563 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
O11-2563 รายงานผลความก้าวหน้าโครงการปี 63 (ไตรมาส 3).pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส ปี 2562.pdf