กลุ่มนโยบาย และแผน

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289701


อีเมลกลุ่ม 

plan@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 417 4261

อีเมล : kingkawe.jar@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/kingkawe-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นางยิ้มศรี  เมืองเหลือ

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นายเสน่ห์  อ่องแช่ม

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางอรัญญา  จิวะชาติ

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธิ์

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางมณฑาณี ด้วงชื่น

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

นางสาวโขมพัสตร์  เทียมจรรยา

(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

ข้อมูลสารสนเทศ BIGDATA

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง