เกียรติบัตรออนไลน์

เกียรติบัตร ความรู้ความเรื่อง พระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

เกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เกียรติบัตร ความรู้พื้นฐานโรคติดเชื้อ COVID-19 สพป.อุทัยธานี เขต 1