นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

ประกาศนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf