การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมภายในหน่วยงาน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O43 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O43-2563 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf