แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อุทัยธานี ปี 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561.pdf