กลุ่มงานภายใน

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์

(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 785 8446

อีเมล : titinun.sat@utt1.go.th

นางสุริยา วรสิทธิ์

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 973 9106

อีเมล : suriya.won@utt1.go.th

นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 417 4261

อีเมล : kingkawe.jar@utt1.go.th

นางจินตนา ก๋งพยา

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (095) 640 5481

อีเมล : jintana.nea@utt1.go.th

นายธงชัย มั่นสุข

(ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 534 5117

อีเมล : thoogchai.mun@utt1.go.th

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร

(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 549 9491

อีเมล : watchanan.dec@utt1.go.th

นายสุพจน์ มธุรส

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 886 5982

อีเมล : supotmat@utt1.go.th

นายโฆษิต รักษาทรัพย์

(ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี)

หมายเลขโทรศัพท์ : (061) 462 9893

อีเมล : khosit.rak@utt1.go.th

นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ

(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 379 7107

อีเมล : usa.jit@utt1.go.th


นางอัชรา มณีรอด

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 449 0304

อีเมล : pooatc@utt1.go.th