หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ว13 สำนักงาน ก.ค.ศ.
หลักเกณฑ์การประเมิน 
(คำชี้แจง)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กฎ ก.ค.ศ.)

ว16 สำนักงาน ก.ค.ศ.

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545
 หลักเกณฑ์การย้าย 
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว 20

ว14 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู
(สายผู้สอน)

Comments