รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562


รายงานการบริหารงานโครงการ

 รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

       ประเมิน ITA ประจำปี 2563

รายงานโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน


------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น
 รายงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร


------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562

 รายงานการพัฒนา
การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้าง
Comments