แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนO24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2561


Comments