แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563------------------------------------------

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563


------------------------------------------

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
 ปีงบประมาณ 2562
 
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563


------------------------------------------

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2561
Comments