แผนปฏิบัติการประจำปี

O10
แผนดำเนินงานประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปี 2563
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปี 2562
  
ปี 2561

ปี 2559
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปี 2563

แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปี 2562
 
O12
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปี 2562
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปี 2561
 
Comments