ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/14cARmBqOmW1gTkd2
https://photos.app.goo.gl/u7AWFYUUGVwsRort2


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อประดิษฐ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
https://photos.app.goo.gl/AxPjti3hxEqqWoq33


https://photos.app.goo.gl/S4getWFrpC1MnwkN2ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 อำเภอเมือง

https://photos.app.goo.gl/ZvwydBz1ZjJSsYbF2ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 อำเภอสว่างอารมณ์
https://photos.app.goo.gl/tGaTpt8aIgz7qRsx2
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 อำเภอหนองขาหย่าง 

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 อำเภอทัพทัน 


ประชุมคอนฟาเรน อินเตอร์เน็ตสถานศึกษา

https://photos.app.goo.gl/SIK5vsijyKfFUTQ53

 
https://photos.app.goo.gl/2yzWm30NrmUWBKXA3

 
https://photos.app.goo.gl/eYlamKnWzvZ3z4RJ2
https://photos.app.goo.gl/3SpjdBX6yA7pYmys2

สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
https://photos.app.goo.gl/jjMBC96Sg7axvHoB3

สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูอัตราจ้างรายเดือน (ครูขั้นวิกฤษ)
 
https://lh3.googleusercontent.com/KizNex2SYC1imVGuGmq8tB1FJxysXjuRJuNYUZSzoIkvWWNzXPwg-eTb1FRrX9azqv4u9ZKIOMPMVek6hpeiZQMgZfd2v53GQ1caPrZKqK4Qt83FdbMOh3il7oN7RaUmPBJ6XGN4WvF2942UAE9h1RdYoH1Z73JgVuQ3d1ibRDNgylFOiltNVOEnTsfQ4tJCqu2pLtcy7SS9yGk2HTRV9vxqj14b9IsUhUQMlGE-aTRUiPFLUWg8-DNxk5StO8-e7gYzUawVtJDXQknxFeK2yY4gMtknSmoGDqhqBtA_0zS6ZphO2WrNG8siHXBe8GJ1XDwE3KrTke5UUks5OceSh0NbovWn1no0dAkUbHpq5HkEItTSZ87Dl8VIlkAqowRwG2yTV4W46UjQzHCjIlav7ntGxePHV3bB7VJ8Pl_YkQKz3mSbn8Kq_gmWo28WLwsTyU-sTvWPf3aGDiYfCu-0ak1RKKMUe3X5Maj2wRJb3qCEBilFjshrjCWmtz3D1vbAuACepGSiJXF3DtPiQvb9KPzTNolgHYZXocAGx9Lv0hhZ44H_TwxMB2c9lftMssFU4xeMyBIILDM7eB2iv9G_xn2AnmEFP13n45CL4q59-7w=w1027-h770-no


https://photos.app.goo.gl/PBxqD1GRpaLQdEbi1
ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว และ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
https://goo.gl/photos/ixht2w5r7qe6d5FY9
การประชุมผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 

https://goo.gl/photos/HiPH67gcr5uCQTZK9

ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 
https://goo.gl/photos/5uFWSxhkxp6JTCWJ9

นิเทศ ติดตาม DLIT ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ, โรงเรียนหลุมเข้ามิตรภาพที่ 17 
https://goo.gl/photos/jtq98g5yL9aCo6ZY9

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่การศึกษา รุ่น 2 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 
https://goo.gl/photos/XbySpeb7rbkFQ11v6
https://goo.gl/photos/TZo2NVNsFy5hSEjv7
https://goo.gl/photos/3m3Ewud61ApEtr9c7
 ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านท่าซุง, โรงเรียนบ้านสะพานหิน, โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน, โรงเรียนวัดดอนกลอย
https://goo.gl/photos/3C3FBTQ4Edpk6j768
คอนฟาเรนระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 
https://goo.gl/photos/N6cwR2qhJyDFrXQR8

นิเทศ ติดตาม DLIT ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ, โรงเรียนบ้านทุ่งมน
https://goo.gl/photos/M8yTfm79jYa2cr3eA
 
นิเทศ ติดตาม DLIT ณ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง, โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
https://goo.gl/photos/Te4MJxQd8dVs6R677

https://goo.gl/photos/PdLfb3JHMTxyniPN9
 ประชุมวางการแผนตรวจรับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดไปขอรับ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
https://goo.gl/photos/KmHwxGAniwn2xFp16

https://goo.gl/photos/x59N8PTFPmbaRzAGA


ติดตามโครงการ DLIT ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี, โรงเรียนอนุบาลหนองเต่า, โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
 
https://goo.gl/photos/zSnUxLGuQ9kuJcSX9
ติดตามโครงการ DLIT ณ โรงเรียนวังเกษตร, โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์, โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
https://goo.gl/photos/GBeo7EYRy89k46QSA

การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ฯ" 
https://goo.gl/photos/yfeLXCsAb86M27Lz5

(รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560)
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 
https://goo.gl/photos/yfeLXCsAb86M27Lz5

(รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
https://goo.gl/photos/DtCyFYAi3MozuZtr9

อบรมภาษาไทยการเขียนเรียงความ ณ ห้องราชาวดี 
https://goo.gl/photos/iDBNY6ri7apkp7cF8

https://goo.gl/photos/a1i8pFhpYrXA4KzP8

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
https://goo.gl/photos/6Hq9XaLGWknrffG99

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดใหม่จันทราราม 
https://goo.gl/photos/vf24JEsejo14roRz8

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการโรงเรียน การเงินและพัสดุ 
https://goo.gl/photos/63HUVpU8zcYVyanx8


โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน STEM 

ธุดงค์ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 
ณ วัดท่าซุง
https://goo.gl/photos/mnxac9rDyShjr1SA9

วันครู ปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
 
https://goo.gl/photos/s9hNgyvYgSh9XvTD6

กิจกรรมออกกำลังวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
 
https://goo.gl/photos/G6KeoqHanoFHrrYt7

กิจกรรม 5 ส.
ณ ห้าแยกวิทยุ และรับผิดชอบจุดที่ 4
https://goo.gl/photos/bayWMkreoFmqapqn6


สวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เวลา 14.30 น.

สวดพระอภิธรรม 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

การพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

https://goo.gl/photos/igJ8EYVtWfmfehWu8

การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

https://goo.gl/photos/ASoF7jeesSjVa1Kh9
 การประชุมสัมมนาลูกจ้าง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

https://goo.gl/photos/mG4hBxicUB5DjGK57
ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
https://goo.gl/photos/BHkNwCMdj33nzQiUA
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
https://goo.gl/photos/ULQiBLsSuKSy9fHY7 
จังหวัดเคลื่อนที่ วัดหนองกาหลง ร.ร.วัดดงขวาง
https://goo.gl/photos/sqYFWLHeWeLwiHnT8

แข่งกีฬาวันครู 59 ช่วงบ่ายhttps://goo.gl/photos/gfjoKqQpMH74YEVd6 https://goo.gl/photos/qpaVKVzSeGiUM4cw8
https://goo.gl/photos/XNnumnTSWWpH3X3K6
ประชุมธุรการโรงเรียน และธุรการสำนักงาน 58

https://goo.gl/photos/P3TdZkQHUuaWNG6CA


https://goo.gl/photos/aGdmwyUTAHPZiPSt7

https://goo.gl/photos/rotEJSztzMxh6Ypw8
อบรมขยายผลDLITรุ่นที่2 สพป.อุทัยธานี เขต1 
https://goo.gl/photos/pGssJ5WU7iwgVzFy5
อบรม DLIT Train the Trainer ณ พิษณุโลก