ITA

ITA 2563

โพสต์1 ก.ค. 2562 19:48โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2563 02:32 ]

ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน 
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน [กลุ่มนโยบายและแผน]
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O17. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [กลุ่มบริหารงานการเงินฯ]
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [กลุ่มบริหารงานการเงินฯ]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [กลุ่มกฎหมายและคดี]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานคู่มือ ITA 2563

http://web.uprightschool.net/home
เว็บไซต์ โรงเรียนสุจริต
 

ITA 2562

โพสต์1 ก.ค. 2562 19:48โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 02:23 โดย Nisan Nakwisut ]

ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน 
O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา [กลุ่มนโยบายและแผน]
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนดำเนินงาน [กลุ่มนโยบายและแผน]
การปฏิบัติงาน
O17. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [กลุ่มบริหารงานการเงินฯ]
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [กลุ่มบริหารงานการเงินฯ]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [กลุ่มกฎหมายและคดี]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คู่มือ ITA 2562

http://web.uprightschool.net/home
เว็บไซต์ โรงเรียนสุจริต
 

1-2 of 2