ทิศทางการพัฒนา

ทิศทางการพัฒนา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งสร้างเด็กอุทัยฯให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง”

 

พันธกิจ

          1. ส่งเสริม และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

          4. พัฒนาการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

ค่านิยมองค์การ(ค่านิยมร่วม)

"พัฒนาตน  สร้างผลงาน  บริการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม"

 

นโยบาย

                นโยบาย 5 คุณภาพฯ

                   1. สำนักงานเขตพื้นที่คุณภาพ

                             1) ผู้บริหารการศึกษาคุณภาพ

                             2) การบริหารจัดการ

                             3) การให้บริการ

                             4) เจ้าหน้าที่

                             5) สภาพแวดล้อม

                   2. โรงเรียน

                             1) ผู้บริหารสถานศึกษา

                             2) การบริหารจัดการ

                             3) สภาพแวดล้อม

                             4) ห้องเรียน

                   3. ครู

                             1) มีความรู้

                             2) ทักษะการสอนดี  

                             3) ICT เยี่ยม

                             4) เปี่ยมคุณธรรม

                             5) ล้ำสมัย 

                   4. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                             1) กลุ่มโรงเรียน

                             2) ชุมชน

                             3) ผู้ปกครอง

                             4) หน่วยงาน/ปกครอง(อบต./อบจ.)

                             5) มหาวิทยาลัย

                   5. นักเรียน

                             1) เกณฑ์เด็กเข้าเรียนครบ

                             2) เรียนจนจบหลักสูตร

                             3) มีความรู้

                             4) มีคุณธรรม

                             5) ทักษะชีวิต

 

จุดเน้น

          1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วย "KRADUM Model" ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย

                   K = Knowledge

                   R = Reading in all aspects

                   A = Attitude to student

                   D = Discipline and morality

                   U = Upgrade of student quality standard

                   M = Muscle develop

          2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขได้ ลายมือสวย "ยกชั้น"

          3. ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAต้องเพิ่มขึ้น

          4. สภาพแวดล้อม บุคลากร นักเรียน ต้องมีคุณภาพ

          5. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ในการสร้างสุภาพบุรุษและความมีระเบียบวินัย

          6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

 

เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)

          เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

          เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพ

          เป้าประสงค์ที่ 3ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค    

          เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

          เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

          เป้าประสงค์ที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน้นการทำงานแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

          เป้าประสงค์ที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

Comments