ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

    หมายเลขโทรศัพท์

            ส่วนกลาง                                                   056-511010, 056-511918             office@utt1.go.th

            กลุ่มอำนวยการ                                           091 - 0289707                                director@utt1.go.th

            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             091 - 0289709                                financial@utt1.go.th

            หน่วยตรวจสอบภายใน                                091 - 0289702                                audit@utt1.go.th

            กลุ่มบริหารงานบุคคล                                  091 - 0289706                                hr@utt1.go.th

            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       091 - 0289706                                dhr@utt1.go.th

            กลุ่มนโยบายและแผน                                  091 - 0289701                                plan@utt1.go.th

            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                       091 - 0289703                                proedu@utt1.go.th

            กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                  091 - 0289705                                nited@utt1.go.th

            กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ                   088 - 2949389                                dlict@utt1.go.th

            กลุ่มกฎหมายและคดี                                   086 - 7351597                                kosit.rak@utt1.go.th

    หมายเลขโทรสาร                                       056-511509
    อีเมล์                                                                       office@utt1.go.th

    ที่ตั้ง

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

            87 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

            รหัสไปรษณีย์ 61000


แผนที่...


Comments