ร้องเรียน


คำแนะนำสำหรับการร้องเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น 

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน /ผู้กล่าวหา
 
2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน /ผู้ถูกกล่าวหา 

3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด 

4. บรรยายพฤติการณ์ หรือการกระทำตามข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด ของการกระทำความผิด อาจประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ พร้อมระบุพยานหลักฐาน หรืออ้าง พยานหลักฐานที่สามมารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาตามข้อร้องเ รียน ข้อกล่าวหาได้ 

5. ควรระบุข้อมูล เกี่ยวกับชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ของผู้ร้องเรียน/ ผู้กล่าวหา ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ อีกทั้งเพื่อยืนยัน การร้องเรียน หรือขอทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนจนสามารถที่จะดำ เนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานให้ผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ ผู้กล่าวหาได้รับทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิด เป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ –สกุล จริง ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐาน ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อาจไม่รับ ข้อร้องเรียน /ข้อกล่าวหาได้

รับเรื่องร้องเรียน ออนไลน์Comments