certificate‎ > ‎

เกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โพสต์21 ธ.ค. 2563 00:14โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 19:15 ]

แบบทดสอบ จำนวน 25 ข้อ ผู้มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 60 (15 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ระบุไว้


gg.gg/utt1-cert2
Web Hits
Comments