BIG Data

 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

   -ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
   -ข้อมูลระยทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่
 
รวมประเภทโรงเรียน
   - โรงเรียนการศึกษาทางไกล
   -
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   - โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ BBL
   - โรงเรียนดีประจำตำบล
   - โรงเรียนต้นแบบในฝัน
   - โรงเรียนปฐมวัยเครือข่าย
   - โรงเรียนประชาคมอาเซียน
   - 
โรงเรียนประชารัฐ
   - โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
   - โรงเรียนต้นแบบพิการเรียนร่วม
   - โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
   - โรงเรียนวิถีพุทธ
   - โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
   - สถานศึกษาพอเพียง
   - โรงเรียนสุจริต
   - ห้องสมุดโรงเรียน
   - โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
   - โรงเรียน DLIT
   - โรงเรียน DLTV
   - ศูนย์แนะแนวประจำ สพป.อน.1
   -โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยาวัตรฯ
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก DMC / กลุ่มนิเทศฯ


 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

  - สรุปข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
    [ PDF 18 กค 63 ] [ PDF 10 พย 62 ]
    [ PDF 10 ธค 63 ]
  - ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน

  - สรุปข้อมูลพื้นฐาน
  - รายชื่อโรงเรียน,ชื่อผู้บริหาร
  - ระดับชั้นที่เปิดสอน
  - นักเรียนรายชั้น
  - นักเรียนรายชั้นแยกเพศ
  - โรงเรียนขยายโอกาส
  - โรงเรียนขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ
  - จำนวนห้องเรียน
  - สรุปจำนวนโรงเรียน 4 ขนาด
  - จำนวนนักเรียน 4 ขนาด
  - สรุปจำนวนโรงเรียน 7 ขนาด
  - จำนวนนักเรียน 7 ขนาด
  - นักเรียนด้อยโอกาส
  - นักเรียนขาดแคลน
  - นักเรียนพิการเรียนรวม
  - นักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม
  - นักเรียนจำแนกสัญชาติ
  - นักเรียนจำแนกศาสนา
  - น้ำหนักและส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
  - นักเรียนจำแนกอายุ
  - นักเรียนสิ้นปีการศึกษา
  - นักเรียนจบตามระยะเวลา
  - นักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ
  - นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ
  - นักเรียนออกกลางคัน
  - นักเรียนติด G ไม่มีเลข13หลัก

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก DMC


 ข้อมูลครุภัณฑ์

 - สรุปข้อมูลครุภัณฑ์

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก EMIS


วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา

   สรุปข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา ( PDF )
   -จำนวนครูจำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
   -จำนวนครูแยกระดับชั้นที่สอน
   -จำนวนครูและลูกจ้าง จำแนกตามตำแหน่ง
   -จำนวนบุคลากรของ สพท
   -จำนวนลูกจ้างจำแนกตามวุฒิการศึกษา
   -สรุปจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระฯ
   -สรุปจำนวนครูจำแนกตามวิชาเอก
   -สรุปจำนวนครูจำแนกตำแหน่ง วิทยฐานะ

   -ข้อมูลรางวัลดีเด่นครู และบุคลากรทางการศึกษา
   -ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา/วิชาเอก/อำเภอ/สังกัด

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก EMIS / ระบบข้อมูลบุคลากร (กลุ่มบริหารงานบุคคล)


 ข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

   สรุปข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก B-OBEC


 ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา

    -การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
       ภาพรวม ป.3 ปีการศึกษา 2562  
 รายโรงเรียน

   การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)
       ภาพรวม ป..6, ภาพรวม ม..3  รายโรงเรียนรายวิชา  ปีการศึกษา 2562


   
- การประเมินความสามารถด้านการสอบอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1  ปีการศึกษา 2561

    -รายงานผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 
 
      รายโรงเรียนตามกลุ่มโรงเรียน  /   ภาพรวม สพป.อน.1 (รายชั้น/รายวิชา) 
      (ล่าสุด 27 ตค. 2563 )

    หมายเหตุ : สพฐ./สทศ.(ศน.อัมพร  วัฒนวิกย์กิจ)//ดูผลสอบย้อนหลังเข้าเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
    - ประกันคุณภาพการศึกษา   / คลิกเข้าเว็ปไซต์ สมศ.

   หมายเหตุ  เว็ปไซต์ สมศ.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  234 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 21 ก.ค. 2562 19:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 11 ก.ค. 2562 00:11 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:00 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:19 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:16 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 24 ส.ค. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:16 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:16 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:44 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2563 20:27 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:11 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 01:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:52 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:49 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  9 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:49 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  9 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  9 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:49 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 11 ก.ค. 2562 00:59 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  9 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 21:51 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 00:49 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 ก.พ. 2564 23:40 สุพจน์ มธุรส
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 10 ก.ค. 2562 23:54 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 23:53 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments