โครงสร้าง/ภารกิจ

##########################################################################

ลิ้งโครงสร้าง / ภารกิจ แยกตามกลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มกฏหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
Comments