การให้บริการ

O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มอำนวยการ
 
กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  
กลุ่มกฏหมาย และคดี
   
กลุ่มนโยบาย และแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลสถิติ การให้บริการ ด้านทะเบียนประวัติ กพ 7

ข้อมูลสถิติการใช้บริการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
One Stop Service
 
สถิติการขอข้อมูลสารสนเทศ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2562

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลความพึงพอใจ การให้บริการ ด้านทะเบียนประวัติ กพ 7

สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1186 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 27 มิ.ย. 2563 22:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 มิ.ย. 2562 21:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  653 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 มิ.ย. 2562 21:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3006 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 ก.ค. 2562 20:56 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  221 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 มิ.ย. 2562 20:48 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  207 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  474 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 27 มิ.ย. 2563 22:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2226 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 27 มิ.ย. 2563 22:59 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  444 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  402 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  336 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1226 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1464 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  397 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 27 มิ.ย. 2563 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 27 มิ.ย. 2563 22:59 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1390 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 มิ.ย. 2563 00:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 มิ.ย. 2562 22:01 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 มิ.ย. 2562 19:01 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments