กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2559
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2559

คำสั่งหัวหน้า คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16-2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19-2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา

แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.
แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.
กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
กฎหมายอื่นๆ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

หนังสือเวียน
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9-0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9-ว11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9-ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9-ว2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905-ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  232 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  119 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  104 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1638 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8009 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  134 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  422 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  369 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:11 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  244 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:11 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  179 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  340 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  439 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  344 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1559 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  162 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มิ.ย. 2562 20:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  271 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 21:32 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  547 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 21:32 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:13 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:13 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  181 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  654 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 พ.ค. 2562 23:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2791 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 26 พ.ค. 2562 23:16 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments