การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนO24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2561


Comments