คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 กลุ่มอำนวยการ

   - นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ (ผอ.กลุ่มอำนวยการ)
   - นางสาทิพย์ จริตรัมย์ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
   นางกัณณิกา ระบอบ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
   นางรำพา อัศวรัตน์ (อัตราจ้าง)


 กลุ่มนโยบายและแผน

   นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ (ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)
   นางอรัญญา จิวะชาติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ)
   นางยิ้มศรี เมืองเหลือ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
   นายเสน่ห์ อ่องแช่ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
   นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ)
   นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ (เจ้าพนักงานธุรการชำญงาน)
 กลุ่มบริหารงานบุคคล

   นางสุริยา วรสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
   นางวราภรณ์ คณทา (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
   นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
   นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
   ส.อ.พิทักษ์ พรหมสนธิ์ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
   นายดำรงค์ พูลสุขเสริม (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
   นายเอนก วิเลปะนะ (เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน)

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

   นายธงชัย  มั่นสุข  (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
   นางณฐกมล  พูลเขตรกรม (ศึกษานิเทศก์)
   - นางสาวอัมพร  วัฒนวิกย์กิจ (ศึกษานิเทศก์) 
   - นางสาวแสงแข  คงห้วยรอบ (ศึกษานิเทศก์)
   นายมาก  อ่อนผาง  (ศึกษานิเทศก์) 1  2
   - นายวิเชียร  คนึงหมาย (ศึกษานิเทศก์)
   - นางจินดาพร  แสงแก้ว (ศึกษานิเทศก์)
   นางสาวกนกวรรณ  จูงเพื่อนสุข (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
   นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)


 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   นางจินตนา เนียมมา (ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
   นางสิริภัค บุญอาจ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
   นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ )
   นางพิชชานันท์ กล่ำภู่ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
   - นางประทวน บุญมั่น (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
   นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธ์น (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ)
   นางนิธิกานต์ กล่ำเจริญ (เจ้าพนักงานพัสดุฯ)
   - นางสาวนฤมล สมบูรณ์ (อัตราจ้าง)Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
26 มิ.ย. 2563 01:37
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
26 มิ.ย. 2563 01:36
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
26 มิ.ย. 2563 01:36
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
26 มิ.ย. 2563 01:36
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
26 มิ.ย. 2563 01:37
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
26 มิ.ย. 2563 01:37
Comments