มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต

O42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

ปี 2562

O45
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

ปี 2562

O48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ปี 2562
O43
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

ปี 2562

O46
มาตรการป้องกันการรับสินบน

ปี 2562
O44
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2562

O47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปี 2562
 
มาตรการใช้ทรัพย์สิน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6414 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2562 20:41 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1709 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 มิ.ย. 2562 21:00 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1737 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2562 02:06 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3583 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 มิ.ย. 2562 21:13 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2562 02:05 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1602 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.ค. 2562 02:03 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  996 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.ค. 2562 02:39 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  560 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 ก.ค. 2562 02:03 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments