ข้อมูลผู้บริหาร
นายศุภพงษา จันทรังษ์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ : (098) 109 6655 
อีเมล : supapongsa.jun@utt1.go.th
อีเมลส่วนตัว peesa_jun@hotmail.com


นายวุฒิภัทร จูมโสดา
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)
หมายเลขโทรศัพท์ : (080) 345 5436
อีเมล : wuttipat.joo@utt1.go.th


นายนิรันดร สุขสุวานนท์
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)
หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 464 7693
อีเมล : nirundorn.suk@utt1.go.th 

นายอุทัย คำสีหา
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)
หมายเลขโทรศัพท์ : (090) 189 1513
อีเมล : uthai.kha@utt1.go.th
อีเมลส่วนตัว donwaiy2019@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/director/about-us/staff-information

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 785 8446 
อีเมล : titinun.sat@utt1.go.th------------------------------------------------------

 http://122.154.179.170/supervision/index.php/2014-06-04-04-15-30/2019-06-05-05-36-50

นายธงชัย มั่นสุข
(ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 534 5117 
อีเมล : thoogchai.mun@utt1.go.th

------------------------------------------------------

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/audit/about-us/staff-information

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 549 9491 
อีเมล : watchanan.dec@utt1.go.th

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/personnel/about-us/staff-information

นางสุริยา วรสิทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา ทำเนียบบุคลากร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 973 9106 
อีเมล : suriya.won@utt1.go.th

------------------------------------------------------


 

นายxxxxxxx xxxxxx
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

หมายเลขโทรศัพท์ : (0xx) xxx xxxx 
อีเมล : xxxxxxx.xxx@utt1.go.th

------------------------------------------------------

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/itec/bukhlakr/khxmul-bukhlakr

นายสุพจน์ มธุรส
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 886 5982 
อีเมล : supotmat@utt1.go.th

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/planning/about-us/staff-information

นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ
(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 417 4261 
อีเมล : kingkawe.jar@utt1.go.th------------------------------------------------------

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/finacial-and-assets-administration-group/

นางจินตนา เนียมมา
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
หมายเลขโทรศัพท์ : (095) 640 5481 
อีเมล : jintana.nea@utt1.go.th

------------------------------------------------------

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/law-and-case/about-us/staff-information
นายโฆษิต รักษาทรัพย์ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี)

หมายเลขโทรศัพท์ : (086) 735 1597 
อีเมล : khosit.rak@utt1.go.th
Comments