ข้อมูลผู้บริหารนายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

                

นายวุฒิภัทร จูมโสดา                                              นายนิรันดร สุขสุวานนท์
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)                                              (รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)  

ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/director/about-us/staff-information

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)------------------------------------------------------

 http://122.154.179.170/supervision/index.php/2014-06-04-04-15-30/2019-06-05-05-36-50

นายธงชัย มั่นสุข
(ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

------------------------------------------------------

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/audit/about-us/staff-information

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/personnel/about-us/staff-information

นางสุริยา วรสิทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา ทำเนียบบุคลากร)

------------------------------------------------------

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/group-promotes-education/about-us/staff-information

จ่าสิบเอกชำนิ  นุ่มสุข
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 


------------------------------------------------------

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/itec/bukhlakr/khxmul-bukhlakr

นายสุพจน์ มธุรส
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/planning/about-us/staff-information

นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ
(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)------------------------------------------------------

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/finacial-and-assets-administration-group/

นางจินตนา เนียมมา
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

------------------------------------------------------

http://sites.google.com/a/utt1.go.th/law-and-case/about-us/staff-information
นายโฆษิต รักษาทรัพย์ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี)
Comments